મૌનમંદિરમાં હરિસ્મરણ (Maun Mandirma Harismaran)

Dec 20, 2023

મૌનમંદિરમાં હરિસ્મરણ : અવતરણો

આશ્રમ બનાવવાનો આશય

મારાં કામમાં મદદ કરશો તો તમારા જીવનું કલ્યાણ થશે. આવાં સારાં કામમાં મદદ કરશો તો તમારા જીવનું કલ્યાણ થશે. એ વિશે મારાં મનમાં કોઈ શંકા નથી. મારે તમને ખોટી રીતે સમજાવવું નથી, પણ આ (આશ્રમ) નિમિત્તે બધાંને મળવાનું થાય, એમ કરતાં સંબંધ થાય અને એ નિમિત્તના તાંતણા પરથી આવજા કરી શકાય. જેમ તાપી નદી પર પુલ છે તો
આવજા કરી શકાય તેમ. એવી રીતે નિમિત્તનો પુલ થાય અને મને મદદ મળી શકે. તમે મને મદદ કરો તો જ તમે મારાં નિમિત્ત બની શકો. મારી પાસે દિલ છે અને એ ઘણું કરી શકે છે. મારી પાસે અહીં મારાં હૃદયમાં પ્રેમનું ઝરણું ફૂટેલું છે, એટલે તમે બધાં અહીં મારી પાસે આવો છો. મુશ્કેલી, આપત્તિ, વગેરેમાં આપણે જાણીએ પણ નહિ એવી રીતે મારો ભગવાન સૌને મદદ કર્યા કરે છે. મારો હેતુ પણ એ જ છે કે બધાંને દિલથી મદદ કરવી. ભગવનમાં પ્રેમ થાય અને ભક્તિમાં બધાંનું મન આકર્ષાય એ માટે આ આશ્રમ છે. તમે મને એમ ને એમ નાથે મળ્યા. તમારે ને મારે સંબંધ છે. હું ક્યાંયે સંબંધ બાંધવા ગયો નથી. પરાપૂર્વનો સંબંધ છે. એટલે જ તમે આપમેળે આવીને મળ્યા છો. આ આશ્રમ બનાવવાનો આશય તો એ જ છે કે મારા પ્રારબ્ધને કારણે મારી સાથે જે જે जीवो સંકળાયેલા હોય તેઓ મને મળે અને હું તેઓની સાથે પ્રેમ કેળવું અને તેથી એમના જીવનમાં જે કાંઈ થવાનું હોય તે થાય.

અભયવચન

જો તમારું મન ભાવથી મારામાં જોડાયેલું હશે અને તમે અનન્યભાવે મારું સ્મરણ, ચિંતન કરતાં હશો, તેમ જ તમે મારા પર જ તમારો બધો આધાર રાખશો તો હું તમારો બધો ભાર મારે માથે લઈ લઈશ. તમે બધાં ભલે જુદા હોવ પણ બધાં ભગવાનના જ હાથ છો. તેમ બધાં આશ્રમનું કામ કરો છો, તેનો બદલો તો તમને મારો ભગવાન જ આપશે. મારી સાથેના સંબંધથી આ સંસારની અથડામણોમાં હળવાશ અને તાજગી મળશે, એ રીતે નિશ્ચિંતતા રાખજો. જેમ ગજવામાં પૈસા હોય ને નિશ્ચિંતતા રહે તેમ મારી સાથે સંબંધ રાખીને નિશ્ચિંત રહેજો. આપણે ભગવાનની કૃપાથી મળ્યાં છીએ તો મારી ચાહના તમારા ખપમાં આવવાની છે. તમારા બધાંની વચ્ચે આવીને પડ્યો છું તો મારી સાથે લાગણી રાખો. તમારાં લાગણી અને મોહ તમને ખપમાં આવશે. નિમિત્તના એ પુલ ઉપરથી હું તમારામાં પ્રવેશી શકું એટલા માટે કહું છું, કારણકે મને તો જીવતોજાગતો ચેતનાત્મક વિશ્વાસ છે. આ વૈરાગી પરત્વેનો રાગ આત તો જીવનનું કલ્યાણ કરનારો છે.

मौनमंदिर में हरिस्मरण : अंश
आश्रम निर्माण का हेतु

मेरे कार्य में मदद करोगे तो आपके ‘जीव’ का कल्याण होगा । ऐसे उमदा कार्य में मदद करेंगे तो आपके ‘जीव’ का कल्याण होगा । इस विषय में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है । में आपको गलत तरीके से समजाना नहीं चाहता, परंतु यह (आश्रम के) निमित्त से सब को मिलना हो, ऐसे अपना संबंध हो और यह निमित्त की डोर से हम एकमेक में हिलमिल सके । जैसे तापी नदी ऊपर पुलिया है और आवन-जावन कर सकते है वैसे । ऐसे निमित्त के पुलिया का सर्जन हो और मुजे मदद मिल सके । आप मुजे मदद करेंगे तब ही आप मेरे निमित्त बन पाओगे ।

मेरे पास दिल है और यह बहुत कुछ कर सकता है । मेरे पास यहाँ मेरे हृदय में प्यार का झरना बह रहा है, इस वजह से आप सब मेरे पास आते हो । मुश्किल, आपत्ति के समय में हमें पता भी नहीं चलता ऐसे मेरा भगवान सब को मदद करता है । मेरा भी मकसद सबको तए दिल से मदद करना ही है । भगवान में प्रेम हो और भक्ति में सब का मन आकर्षित हो इस के लिए यह आश्रम है ।

आप मुजे ऐसे ही नहीं मिले है । आपका और मेरा संबंध है । में कहीं पर भी संबंध जुडने नहीं गया हूँ । पूर्व जन्म का संबंध है । इसी लिए ही आप अपने आप, यहा आकर मुजे मिले है ।

यह आश्रम बनाने का हेतु सिर्फ इतना ही है की, मेरे प्रारब्धवश मेरे साथ जो जो ‘जीव’ संबंध में आए हैं वह सब मुजे मिले और में उन सब के साथ प्रेम जागृत कर पाऊ और इससे उनके जीवन में जो कोई असर होना हो और जो कुछ (जीवन- विकास) होना हो वह हो पाए ।

अभय वचन

यदि आपका मन भावपूर्वक मेरे में जुड़ा हुआ रहेगा और आप अनन्य भाव से मेरा स्मरण, चिंतन करतें रहेंगे और आप अपना संपूर्ण आधार मेरे ऊपर रखेंगे तो में आप की संपूर्ण जिम्मेदारी मेरे सिर ऊपर ले लूँगा ।

आप सब भले स्वतंत्र हो पर सब भगवान के हाथ हो । आप सब आश्रम का काम करतें हो उसका शिरपाव मेरा भगवान ही आपको देगा । मेरे साथ के संबंध से आपको संसार की आपाधापी से हलकापन और ताजगी मिलेगी । ऐसी निश्चिंतता बनाएं रखना । जैसे जेब में नगद हो और निश्चिंतता महसूस होती है ऐसे ही मेरे साथ के संबंध से निश्चिंत रहें ।

ईश्वर की कृपा से हम मिले हैं तो मेरी चाह आपको मददरूप होनेवाली है । आप सब के बिच में आया हूँ तो मेरे साथ भावना रखें । (मेरे प्रति) आपकी चाह और मोह आपको मददरूप होगी । निमित्त के पुलिया से में आप के अंदर प्रवेश कर पाऊ ईस वजह से कहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर तो जीवंत चेतनात्मक विश्वास है । यह वैरागी के प्रति (आपका) मोह जीवन कल्याणकारी है ।

Remembrance of God in the Temple of Silence : Excerpts
The Purpose of Ashram

Helping in my work will uplift your ‘Jiva’ (Soul). I am for sure about it that, helping such a noble cause will uplift your ‘Jiva’ (Soul). I do not want to misguide you but by the ‘Nimitta’ of ashram, we can meet. And by meeting we develop a relation and can and can mingle through the bridge of ‘Nimitta.’ The way Tapi river has a bridge and one can cross over. Such a way from the bridge of ‘Nimitta’ can be helpful. If you help me then only you can become my ‘Nimitta.’

My heart can do lot of things for you. My heart is flourished with spring of love and that is why all of you come here to me. My God helps all at the time of crisis and stress. And we even didn’t know. My only purpose is to help all by heart. Everyone loves God and gets engrossed in devotion, is the sole purpose of this ashram.

You have not met me without any purpose. We have relations. I have never initiated the relationship. The relationship exists since past several births. That is the only reason you have come to me on your own.

The sole purpose of making this ashram is to – all those who have met me by destiny, they can meet me and i love them. And with that love whatever change he/she will experience in their life, will happen.

Solemn Promise

If your mind is engrossed with Bhava into me and if you will remember, contemplate me and you will completely bank on me then i will carry all your responsibilities on my head.

Though you all are individual still all are hands of God. You all are helping the ashram; my God will bestow the grace on you. With my relationship you will feel relieved and relaxed. Rest assured. The way you feel relaxed with the money in your pocket, same way feel assured with my relationship.

We have met by the grace of God; your love for me will become helpful to you. I am in centre of all; just keep your love and affection with me. Your love and affection will be helpful to you all. I have a complete and alive faith in myself that – I can enter in your being via the bridge of the ‘Nimitta.’ You affection to this monk is benefactor to your life.

Read PDF Book Read Flipbook
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Related Audios

View All

Related Books

View All